Pravidla a podmínky (v souladu s GDPR)

 

Pravidla a podmínky používání stránek „ourlounge“ McDonald's (dále jen „pravidla a podmínky“)

 

Vítejte v ourlounge. Tyto podmínky užití se týkají užívání ourlounge (který se v současné době nachází na stránce www.ourlounge.cz).

Společnost McDonald's ČR spol. s r.o. se sídlem: Praha 5, Řevnická 170/4, PSČ 155 21 („McDonald's“) vytvořila ourlounge pro vaši osobní zábavu, získávání informací a komunikaci. Váš přístup do ourlounge a jeho užívání se řídí těmito podmínkami užití. Vstupem do ourlounge a prohlížením stránek ourlounge potvrzujete svůj souhlas s podmínkami užití. Pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami, ourlounge nepoužívejte.

 1. Užití ourlounge a souhlas s přístupem k němu (stejně jako materiálům a obsahu dostupnému prostřednictvím ourlounge) je výsadou a neexistuje na něj právní nárok. Jeho užívání je podmíněno dodržováním podmínek užití. Tyto podmínky užití platí také pro případ, že se rozhodnete stáhnout a instalovat si aplikaci ourlounge. Právo na přístup do ourlounge náleží osobě, které spol. McDonald’s za tímto účelem přidělila uživatelské jméno a heslo a ourlounge je dovoleno používat jenom po dobu, kdy je daná osoba zaměstnaná u McDonald’s nebo franšízy McDonald’s v České republice, či je jinak zmocněná spol. McDonald’s. Ourlounge není dovoleno užívat k žádnému účelu, který spol. McDonald’s neschválila. Váš přístup do ourlounge bude omezený a může být ukončen v případě, že skončí váš pracovní poměr u spol. McDonald’s nebo franšízy McDonald’s.

 2. Odpovědností každého uživatele je zachovávat důvěrnost hesla. Každý uživatel je plně odpovědný za aktivity, které probíhají pod jeho uživatelským jménem a heslem. Proto nesmíte své uživatelské jméno a heslo sdělovat třetím osobám, ani neprovádět žádné úkony, které by mohly pomoci kterékoliv osobě, která není registrovaným uživatelem, získat přístup do jakékoliv části ourlounge. Nesmíte se vydávat za jiného uživatele. Souhlasíte, že budete plně odpovědní za veškeré aktivity spojené s vaším uživatelským jménem včetně všech dat, obsahu a/nebo materiálů, ke kterým přistupujete, předkládáte je, přijímáte nebo je přenášíte prostřednictvím ourlounge. Jestliže víte, nebo máte podezření, že kdokoliv kromě vás zná vaše uživatelské jméno a/nebo heslo, musíte to neprodleně oznámit na adrese petra.sarochova@cz.mcd.com.

 3. Vyhrazujeme si právo přerušit a/nebo ukončit váš přístup do ourlounge z jakéhokoliv důvodu, mimo jiné z důvodu porušení těchto podmínek. Dále si vyhrazujeme právo kdykoliv změnit, přerušit nebo pozastavit kteroukoliv část ourlounge, mimo jiné dostupnost kteréhokoliv obsahu ourlounge, a to bez předchozího upozornění.

 4. Jestliže se na základě vyšetřování objeví důkazy o nesprávném užití a/nebo zneužití ourlounge z vaší strany, budete podrobeni disciplinárnímu řízení, jak je uvedeno v příslušné smlouvě s McDonald’s, nebo jiným odpovídajícím interním disciplinárním a právním předpisům včetně ukončení pracovního poměru v závislosti na závažnosti porušení. Vyhrazujeme si právo zrušit váš účet a znemožnit vám registraci nového účtu, pokud došlo jakýmkoliv způsobem a z jakéhokoliv důvodu k porušení bezpečnosti vašeho účtu.

 5. Během vaší naplánované pracovní doby byste měli do ourlounge vstupovat a aplikaci používat jen za účelem schváleného tréninku a vzdělávání. Jestliže se z jakéhokoliv důvodu rozhodnete do aplikace vstoupit a ourlounge používat mimo naplánovanou pracovní dobu, nebude čas, který v aplikaci strávíte, připočítán jako dodatečná pracovní doba.

 6. Souhlasíte, že všechny informace, specifikace a další údaje v ourlounge budete považovat za důvěrné a nikdy je nezveřejníte, ať přímo či nepřímo, třetí straně bez předchozí písemného souhlasu spol. McDonald’s.

 7. Informace, které se nacházejí v ourlounge slouží jen jako obecné pokyny a žádný uživatel by se na ně neměl konkrétně spoléhat bez vhodné profesionální konzultace.

 8. Obsah ourlounge ani žádná jeho část nesmí být dále šířen, reprodukován, upravován, přenášen, znovu používán, opakovaně uveřejňován nebo používán pro veřejné a komerční účely bez předchozí písemného souhlasu spol. McDonald’s. Můžete si však stáhnout jednu kopii materiálu obsaženého nebo zobrazeného v ourlounge a vytisknout si stránky z ourlounge pouze pro osobní nekomerční účely za předpokladu že, (a) neodstraníte ani nepozměníte informaci o autorských právech nebo jiných oznámeních o vlastnictví, která jsou v materiálech obsažena, a (b) materiály budou užity pouze k zákonným účelům.

 9. Aplikace ourlounge, ourlounge a obsah, funkce a design ourlounge jsou chráněny autorskými právy, ochrannými známkami, průmyslovými vzory a další právy duševního vlastnictví, která náležejí spol. McDonald’s, nebo která využíváme na základě licence poskytnuté třetí stranou nebo členem „rodiny McDonald's“; tímto výrazem označujeme McDonald's Corporation a každou z jejích poboček společně se svými příslušnými franšízanty a některými vybranými společnostmi (které jsou buď našimi partnery, kteří plní určité funkce, jako je poskytování cen v rámci našich promo akcí a nabídek, nebo agentury a dodavatelé, které využíváme, abychom zajistili efektivnější plnění objednávek, řídili a prováděli promo akce a nabídky a poskytovali technickou pomoc a podporu a prováděli další funkce na podporu našich marketingových aktivit a ourlounge). Nic z ourlounge, obsahu ourlounge, funkcí ourlounge nebo designu ourlounge ani žádná jejich část nesmějí být jakkoliv použity s výjimkou případů, které stanoví tyto podmínky nebo text uvedený přímo v ourlounge.

 10. Užitím ourlounge souhlasíte, že McDonald’s a jeho externí dodavatelé, mohou shromažďovat, předávat a využívat údaje o vás včetně osobních údajů (jako je jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, zaměstnavatel a restaurace, uživatelské jméno a ID) společně se souhrnnými a technickými údaji v souvislosti s vaším užíváním aplikace a dále data o zařízení, systému a softwaru a periferních zařízeních ourlounge, ze kterých do ourlounge vstupujete, což usnadní aktualizace softwaru a podporu související se stránkou a umožní další vylepšování a poskytování služby. Spol. McDonald’s může také využít technické údaje k vymáhání podmínek užití. Svůj souhlas můžete kdykoliv písemně odvolat u své lokální společnosti McDonald’s (svého zaměstnavatele) na e-mailové adrese petra.sarochova@cz.mcd.com. Dále máte právo na informace o svých osobních údajích a přístup k nim, právo na opravu osobních údajů, jejich vymazání, právo omezit jejich zpracování, právo na převoditelnost údajů a právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky. Svůj souhlas poskytujete na dobu existence účelu zpracování osobních dat, tj. trvání vašeho zaměstnaneckého poměru. Vaše osobní údaje mohou být předány poskytovateli platformy ourlounge, společnosti EVERIS CONSULTANCY, Ltd. Vaše osobní údaje nebudou převáděny do třetích zemí.

 11. McDonald's není odpovědný za žádnou ztrátu nebo škodu jakkoliv vzniklou, mimo jiné za neplnění, chybu, opomenutí, přerušení, vadu, prodlení v přenosu, počítačový vir nebo poruchu přenosového vedení ourlounge, či užití obsahu nebo spoléhání se na jakýkoliv obsah uvedený v ourlounge.

 12. Veškerá komunikace nebo materiály, které do ourlounge přenesete elektronicky, e-mailem nebo jiným způsobem, včetně jakýchkoliv údajů, otázek, komentářů, návrhů, myšlenek, grafiky apod. budou považovány za nedůvěrné a nechráněné, nicméně budeme dodržovat naši politiku ochrany soukromí s ohledem na všechny osobní informace, které od vás obdržíme. Veškeré informace, které přenesete nebo uveřejníte, se v souladu s naší politikou ochrany soukromí stanou výhradním vlastnictvím (v rozsahu, v jakém to umožňuje zákon) spol. McDonald's nebo dalších členů Rodiny McDonald's a mohou jimi nebo jejich jménem být kdykoliv a za jakýmkoliv účelem využity, mimo jiné za účelem reprodukce, uveřejnění, přenosu, publikování, vysílání a sdílení. Spol. McDonald's může dále volně užívat všechny myšlenky, koncepty, know-how nebo postupy obsažené v jakékoliv komunikaci, kterou za jakýmkoliv účelem odesíláte do ourlounge mimo jiné k vývoji, výrobě a marketingu produktů s využitím takových informací.

 13. Je zakázáno publikovat nebo přenášet jakýkoliv nezákonný, podvodný, hanlivý, pomlouvačný, obscénní, pornografický, sexuálně explicitní, znesvěcující, výhružný, urážlivý, násilný, diskriminační, nenávistný, obtěžující či jinak kontroverzní obsah jakékoliv druhu, mimo jiné cokoliv, co představuje nebo podporuje chování, které vykazuje znaky trestného činu, zakládá občanskoprávní odpovědnost či jinak porušuje jakýkoliv relevantní zákon během odesílání, postování, sdílení, nebo přispívání informací do ourlounge. Dále je zakázáno uveřejňovat nebo přenášet informace včetně obrázků, které narušují soukromí jiné osoby či jinak porušují práva jiné osoby (včetně práv k duševnímu vlastnictví, jako je autorské právo). Spol. McDonald’s si vyhrazuje právo odstranit jakýkoliv příspěvek, který jste v ourlounge vytvořili, pokud podle našeho názoru neodpovídá odstavci 1.

 14. Spol. McDonald's neprovedla přezkoumání žádných stránek propojených s ourlounge a není odpovědná za obsah propojených stránek, ani ho neschvaluje. Jestliže se dostanete na kteroukoliv propojenou stránku nebo další stránky, jednáte tak na vlastní riziko a doporučujeme, abyste si pročetli podmínky užití dané webové stránky a prohlášení o ochraně soukromí každé takové stránky.

 15. Pokud není uvedeno nebo kontext nevyžaduje jinak, týká se ourlounge pouze obchodních aktivit spol. McDonald's v České republice.

 16. Spol. McDonald's řídí a provozuje ourlounge ze svého sídla, jak je uvedeno výše. Veškerá komunikace týkající se ourlounge musí být směrována na správce ourlounge spol. McDonald’s petra.sarochova@cz.mcd.com. 

 17. Jakákoliv výjimka nebo omezení odpovědnosti obsažená v těchto podmínkách platí jen v maximálním rozsahu povoleném zákony České republiky.

 18. Jste odpovědní za dodržení platných místních zákonů souvisejících s užitím či jinak spojených s ourlounge. V případě, že by ourlounge nebo jakákoliv zamýšlená činnost porušovala libovolný zákon jurisdikce jiného státu, než je Česká republika, máte zakázáno do ourlounge vstupovat nebo se pokoušet provádět jakékoliv nezákonné činnosti. Toto ustanovení je nadřazené všem ostatním ustanovením těchto podmínek.

 19. Jakékoliv užití ourlounge podléhá zákonům České republiky a všechny spory vyplývající z takového užití nebo jinak související s ourlounge podléhají výhradní soudní pravomoci soudů České republiky.

 20. Veškeré informace poskytované v ourlounge platí jen pro Českou republiku a jsou aktuální v okamžiku tisku. Změna bez předchozího upozornění je vyhrazena. Cílem ourlounge není vytvářet právně závazné povinnosti a ourlounge nelze považovat za záruku jakéhokoliv druhu.

 21. Spol. McDonald’s si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit, přizpůsobit nebo pozměnit bez předchozího upozornění. V takovém případě uveřejníme aktualizovanou verzi podmínek na této stránce a ve spodní části uvedeme datum poslední aktualizace těchto podmínek. Svým dalším užíváním ourlounge po takové změně vyjadřujete souhlas s novými podmínkami. Podmínky byste měli pravidelně kontrolovat, abyste byli informování o všech změnách, které se vás týkají.

 
Poslední aktualizace těchto podmínek proběhla dne 28. 4. 2018

Pro vyhledávání volných míst a žádosti o práci v rámci McDonald's navštivte: http://mcdonalds.jobs.cz.